SLOW MAG B6 50 tabl.

4387

5 szt.

14,90 zł

PRZELEW CZY KARTA?
PRZELEW CZY KARTA?

Więcej informacji

 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
  SLOW-MAG B6
  Slow-Mag B6, 535 mg (64 mg jonów magnezu) + 5 mg, tabletki dojelitowe
 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY
  Jedna tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu (Magnesium) w postaci magnezu chlorku sześciowodnego oraz 5 mg witaminy B6 w postaci pirydoksyny chlorowodorku.
  Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.
 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
  Tabletki dojelitowe Białe lub prawie białe tabletki, okrągłe, obustronnie wypukłe
 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
  1. Wskazania do stosowania
   Niedobory magnezu i witaminy B6.
   Niedoborom magnezu mogą towarzyszyć: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany znużenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza.
   Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.
  2. Dawkowanie i sposób podawania
   Dorośli:
   W profilaktyce: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem. W niedoborze magnezu i witaminy B6: 5 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem. Dzieci powyżej 12 lat – w terapii krótkotrwałej, maksymalnie do 3 tabletek na dobę w dawkach podzielonych. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia. Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.
  3. Przeciwwskazania
   • Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1
   • Podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia)
   • Znaczne niedociśnienie tętnicze
   • Zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego
   • Niewydolność nerek
   • Myasthenia gravis
   • Nie stosować równocześnie z lewodopą.
  4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
   Związki magnezu działają przeczyszczająco. Przewlekła biegunka związana z długotrwałym stosowaniem produktów leczniczych zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej.
   Podawanie produktu leczniczego pacjentom z niewydolnością nerek może spowodować hipermagnezemię i zatrucie magnezem.
   Stosowanie z innymi produktami zawierającymi magnez oraz witaminę B6 może prowadzić do nadmiaru magnezu i witaminy B6 w organizmie.
  5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
   Wchłanianie magnezu z tabletek dojelitowych ograniczają kwasy organiczne, fityna, kwas szczawiowy, kwas galusowy (tanina), kwasy tłuszczowe, oraz fosforany.
   Wchłanianie magnezu zmniejszają także związki wapnia stosowane w dużych dawkach. Związki magnezu podawane doustnie zmniejszają wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, związków żelaza i fluoru oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny.
   Leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe, cysplatyna, mitramycyna, amfoterycyna B i mineralokortykosteroidy zwiększają wydalanie magnezu w moczu. Równoczesne stosowanie magnezu i amiodaronu może wywołać zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Równoczesne stosowanie magnezu i dihydralazyny może wywołać znaczne niedociśnienie krwi.
  6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
   W zalecanych dawkach produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie na zlecenie lekarza.
   Hipermagnezemia u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie homeostazy wapnia u płodu i noworodka.
  7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
   Produkt leczniczy w zalecanych dawkach nie wywiera negatywnego wpływu na sprawność fizyczną oraz psychiczną i nie jest przeciwwskazany w czasie wykonywania pracy zawodowej (w tym obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu) oraz podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
  8. Działania niepożądane
   Możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, między innymi działania przeczyszczającego.
   Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
   Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
   ul. Ząbkowska 41
   PL-03 736 Warszawa
   Tel.: + 48 22 49 21 301
   Faks: + 48 22 49 21 309
   e-mail: adr@urpl.gov.pl.
  9. Przedawkowanie
   Nie zgłoszono przypadków przedawkowania.
 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
  1. Właściwości farmakodynamiczne
   Grupa farmakoterapeutyczna: suplementy mineralne; magnez
   Kod ATC: A12CC01

   Produkt leczniczy zawiera magnez w postaci sześciowodnego chlorku magnezu oraz witaminę B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny. Magnez jest jednym z podstawowych kationów śródkomórkowych występującym głównie w tkankach; do 5% magnezu znajduje się w płynie pozakomórkowym. Katalizuje około 300 reakcji metabolicznych, m. in. aktywację enzymów glikolitycznych, proteolitycznych, syntezę kwasów nukleinowych, transport i magazynowanie związków wysokoenergetycznych, stabilizuje błony komórkowe oraz uczestniczy w mechanizmie skurczu miocytów. Magnez jest niezbędny w działaniu szeregu enzymów uczestniczących w metabolizmie lipidów, jak syntetaza acetylo-CoA, acylotransferaza acetylo-CoA, kinazy - diglicerydowa, mewalonianowa i fosfomewalonianowa, fosfataza fosfatydynowa oraz acylotransferaza lecytynocholesterolowa (LCAT). Magnez uczestniczy w gospodarce jonowej i w przemianie fosforanowo-wapniowej. Uczestniczy także w procesach obronnych organizmu, pobudza fagocytozę oraz tworzenie przeciwciał i dopełniacza. Witamina B6 jest koenzymem wielu przemian enzymatycznych w organizmie człowieka, między innymi transaminacji i dekarboksylacji aminokwasów. Istnieją ścisłe powiązania pomiędzy witaminą B6 i magnezem oraz aminokwasami, które pozwalają na tworzenie związków złożonych i czynny ich transport w organizmie. Wobec powyższego witaminę B6 umieszcza się na czele związków utrwalających magnez w organizmie tzn. zwiększających stężenie magnezu w osoczu i erytrocytach oraz zmniejszających wydalanie magnezu z moczem. Magnez i witamina B6 są niezbędne w procesie syntezy enzymatycznej białek, oddziałują w wielu procesach fizjologicznych, co w efekcie wywołuje działanie stabilizujące układ nerwowy, uspakajające, usuwające zmęczenie mięśni, chroniące układ sercowo-naczyniowy i wątrobę. Odgrywają także ważną rolę w procesach odpornościowych i krwiotwórczych. Działają antystresowo dzięki magnezowi który przywraca właściwe stosunki jonowe w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, a także przez witaminę B6, która powoduje wzrost produkcji anksjolityku ustrojowego- kwasu aminomasłowego (GABA). Tabletki produktu leczniczego zawierają łatwo rozpuszczalny chlorek magnezu i witaminę B6, która zwiększa wchłanianie magnezu oraz zmniejsza jego wydalanie z moczem. Tabletki są powlekane otoczką nierozpuszczalną w soku żołądkowym, natomiast rozpuszczalną w soku jelitowym, co chroni błonę śluzową żołądka przed drażniącym działaniem chlorku magnezu. Niedobory magnezu występują dość często. Czynnikami, które mogą wywołać niedobór, są: niewłaściwa dieta, miękka woda, duży wysiłek fizyczny, picie nadmiernych ilości alkoholu, kawy, herbaty oraz napojów gazowanych, leki moczopędne, przedłużające się sytuacje stresowe, ciąża, niewydolność serca. Niedobór magnezu usposabia do zmian w naczyniach krwionośnych, przyspieszenia rozwoju miażdżycy, zmian zakrzepowych, oraz sprzyja występowaniu zaburzeń rytmu serca. Magnez reguluje także wychwyt wapnia przez mitochondria mięśnia sercowego, działając ochronnie na serce, oraz ułatwia wbudowywanie wapnia do kośćca. Po podaniu związków magnezu obserwuje się również skrócenie odstępu Q-T w EKG, poprawę wyników lipidogramów oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
  2. Właściwości farmakokinetyczne
   MAGNEZ
   • Wchłanianie
    Po podaniu doustnym w jelicie cienkim wchłania się 30 do 50% związków magnezu. Pierwsze zauważalne ilości magnezu podanego doustnie pojawiają się we krwi po ok. 1,5 h. Równomierne wchłanianie występuje po 2–3 h, maksimum osiągane jest po 4 h i trwa do 6 h. Tylko nieznaczne ilości wchłanianego magnezu można stwierdzić jeszcze po 12-36 h. Znaczna rozpuszczalność chlorku magnezu w przewodzie pokarmowym powoduje, że po podaniu doustnym wchłanianie magnezu oraz jego stężenie w surowicy krwi i kościach jest wyższe, niż po innych związkach.
   • Dystrybucja
    Ogólna zawartość magnezu w organizmie ludzkim wynosi 25-35 g, co stanowi 0,04-0,05% masy ciała. Układ kostny zawiera ok. 50-55% całkowitego magnezu, tkanki miękkie ok. 40%. Wymianie ulega 25-50% ustrojowego magnezu, a do szybkiej wymiany zdolne jest 15%. W osoczu 70% magnezu występuje w formie zjonizowanej, zaś 30% jest związane z białkami osocza lub występuje jako kompleksy fosforanowe, cytrynianowe, szczawianowe i wodorowęglanowe.
    Stężenie magnezu w osoczu (surowicy) według różnych autorów mieści się w granicach 0,74-1,0 mmol/l. Zawartość magnezu w erytrocytach wynosi 1,68-3,2 mmol/l, zaś w leukocytach 20,25-24,75 mmol/l.
    Stężenie magnezu w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi 1,23-1,72 mmol/l, a w płynie owodniowym ok. 0,46 mmol/l.
   • Eliminacja
    Magnez jest wydalany głównie przez nerki. Z ultraprzesączu wchłaniany jest zwrotnie w 90-99%; przy niedoborach stopień wchłaniania zwrotnego jest największy. Zdolność do prawie całkowitego wchłaniania zwrotnego magnezu w nerkach powoduje, że bardzo trudno dochodzi do znacznego niedoboru.
   PIRYDOKSYNA
   Pirydoksyna jest łatwo wchłaniana po podaniu doustnym i przekształcana do czynnego fosforanu pirydoksalu. Jest magazynowana w wątrobie i tam ulega przemianie do kwasu 4-pirydoksalowego, który jest wydalany z moczem.
  3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
   W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, mutagennego ani embriotoksycznego magnezu i pirydoksyny.
 6. DANE FARMACEUTYCZNE
  1. Wykaz substancji pomocniczych
   Wapnia węglan strącony
   Powidon
   Talk
   Magnezu stearynian
   Skład otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1)
   Dibutylu sebacynian
   Talk
  2. Niezgodności farmaceutyczne
   Nie dotyczy
  3. Okres ważności
   3 lata
  4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
  5. Rodzaj i zawartość opakowania
   Pojemnik z polipropylenu zamknięty wieczkiem polietylenowym zaopatrzonym w sorbent wilgoci, w tekturowym pudełku
   50 szt.
  6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania
   Brak szczególnych wymagań.
   Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.
   Po każdorazowym pobraniu tabletek opakowanie natychmiast szczelnie zamknąć.
 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
  ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa
  ul. Hiacyntowa 39
  60-175 Poznań
 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
  Pozwolenie nr 4484
 9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
  Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.10. 1999 r.
  Data wydania ostatniego przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.07. 2008 r.
 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
  12/09/2013

30 innych produktów w tej samej kategorii: